سعید خطیب زاده

سعید خطیب زاده

سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1399سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 

ارتباط :