نشریات
پژوهشهای موضوعی در روابط بین الملل

کتاب «پژوهشهای موضوعی در روابط بین الملل؛ مسیرهای ستیزه و همکاری» تالیف گلن هاستد، دونا ال. لیبکر و ووگنپی. شانون و ترجمه اصغر دستمالچی در سال 1398 از سوی اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید.
این کتاب اگرچه به همۀ قضایای مهم جهانی نمی پردازد، اما گزینشی است از چندین موضوع که در تمامی آن‌ها به نحوی آمریکا و تا حدودی زیادی اروپا دخالت داشته‌اند. چه رویداد‌های طبیعی و چه بلایا و فجایعی که ناشی از اعمال انسانی است. کتاب به موارد خاصی پرداخته است که سه حوزه موضوعات امنیت نظامی، امنیت اقتصادی و امنیت انسانی را شامل می‌گردد. نویسندگان از اساتید دانشگاهی به شمار می‌روند که در حوزۀ تخصصی خود صاحب تجربه و دانش می‌باشند. تز اصلی کتاب این است که ثابت کند در هر مسالۀ بین‌المللی، دو پدیدۀ ستیزه و همکاری وجود دارد. کتاب بر جنبۀ آموزشی و پژوهشی در باب امور بین‌المللی تأکید دارد و در تحلیل هر موضوع نگاهش از سوابق و زمینة مشکل آغاز می‌شود و دیدگاه‌های مرتبط را تبیین می‌کند تا دانشجویان را به عنوان مخاطبان اصلی هدایت کند و با پرسش‌های مناسب، نظرگاه انتقادی آنان را برانگیزد. اهمیت برخی از مسائل مطروحه در کتاب برای اطلاع و توجه سیاستمداران، دانشجویان و علاقمندان به مسائل روزمرۀ جهانی چنان است که لازم است مطالعۀ آن را توصیه کرد. در بخش امنیت نظامی کتاب، موضوعاتی همچون، مدیریت نیرو در دریای چین جنوبی؛ جنگ بین‌دولتی در عراق؛ جنگ ادواری اعراب و رژیم صهیونیستی؛ مقاصد هسته‌ای ایران؛ واکنش نسبت به تروریسم بعد از11 سپتامبر و نبردگاه نامتعین امنیت سایبری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش امنیت اقتصادی موضوعاتی همچون سازمان‌دهی تجارت جهان؛ کمک غذایی راه‌حلی برای گرسنگی جهانی؛ اصلاح پولی جهانی بعد از بحران 2008 و متحد کردن اروپا از طریق ارز مشترک تبیین می گردند. بخش امنیت انسانی به موضوعاتی همچون امداد بشردوستانه بعد از زلزلۀ هائیتی؛ قیام لیبی و مسئولیت حمایت؛ ادارۀ مشاعات جهانی قطب شمال؛ تنش‌‌های مهاجرت در مرز آمریکا- مکزیک و مسئولیت اجتماعی و ماجرای نشت نفت بی پی می پردازد.